Một thoáng quê xưa....

Đêm qua chớp bể mưa nguồn Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng Cá buồn cá lội tung tăng Tôi buồn tôi biết đãi đằng cùng ai?

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới
Tìm kiếm
© 2017 Nikon509, All Rights Reserved
Tin liên quan