Những giọt sương sớm

Mặt trời quá vĩ đại Hạt sương quá nhỏ nhoi Mặt trời không mang nổi Dù một hạt sương rơi Nhưng trong giọt sương ấy Có bao nhiêu mặt trời?...

Related Posts

See All
Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
Tin mới