Wednesday, September 12, 2018

Thác Dray Sap thuộc tỉnh Dắk Nông và ngay sát tỉnh Đắk Lắk. Dòng thác chảy trên sông Serepok, đã đi...

Friday, June 30, 2017

Dòng sông Serepôk theo dòng chảy của mình, khi qua tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nó đã tạo ra những con t...

Please reload